Soru - Cevap

Cevap

Tesislerin faaliyetlerini sürdürürken çevreye zarar vermeden çalışmalarını gerçekleştirmeleri için yürürlükte bulunan çevre mevzuatı kapsamında tabi oldukları yönetmeliklerdeki sorumluluklarını yerine getirmeleri adına aldıkları danışmanlık hizmetidir.

Çevre Mevzuatı içinde yer alan, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliğininEk-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Cevap

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, atıksu deşarjı, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Bu izin konularından herhangi birine tabi tesis, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek Çevre İznini almak zorundadır. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

Cevap

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin işleri yürütmek isteyen tesislerin teknik yeterliliğini gösterir belgedir. Bu hizmetleri vermek isteyen tesislerin mevzuat gereği ilgili yükümlülükleri sağlayarak Bakanlık kontrolünden geçip Çevre Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi almadan çalışmaları yasaktır. Çevre Lisansının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Cevap

İşletme çevre izin ve/veya lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen ön belgedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, alındığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile çevre izin/lisans başvurusunun başlatılmaması durumunda iptal edilir.

Cevap

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetlerden herhangi birini yürüten tesisler çevre iznine tabi olmasalar bile çevre görevlisi bulundurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadırlar.

Cevap

Listelerde yer almayan tesislerin Çevre Danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Ancak bu tesisler de Çevre Mevzuatı altındaki yönetmeliklerin getirdiği yükümlülüklere uymak zorunda olduğundan istedikleri takdirde bu hizmeti alabilirler.

Cevap

Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevli kişidir.

Çevre Görevlisi Yükümlülükleri;

a) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar  işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemekle,

c) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemekle,

ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemekle,

d) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla,

e) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren  en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve  işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemekle,

f) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

g) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla,

ğ) Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmakla,

h) İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

ı) SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

i) Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

j) Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmakla,

k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.

Cevap


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Bilgi Sistemi yazılım programı üzerinden, tesislerin kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak yıl içerisinde gönderimini yaptığı tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını bildirdiği sistemdir. Yıl içerisinde teslim edilen tehlikeli atıklara ait düzenlenmiş Ulusal Atık Taşıma Formlarında (UATF) belirtilen bilgiler sistem üzerinden doldurulur. Tehlikeli atıkların Ulusal Atık Taşıma Formu olmadan taşınması ve bertaraf edilmesi yasaktır. Tehlikesiz atıkların bilgilerinin sisteme girilmesinde, taşınmada düzenlenen Sevk İrsaliyeleri kullanılır.

Cevap

UATF tehlikeli atığın taşınması ve bertarafçıya gönderilmesi esnasında kullanılan 6 nüshalı bir formdur. Formda Atık Üreticisi, Taşıyıcı ve Bertarafçının doldurması için 3 ayrı bölüm bulunmaktadır. Aynı seri numaralı UATF nin nüshaları farklı renklerde olup (1 adet yeşil, 2 adet beyaz, 2 adet mavi, 1 adet pembe) her renk farklı bir güzergah izler. Başlangıçta UATF nin tüm nüshaları Atık üreticisi tarafından kendi kısmı doldurulduktan sonra Yeşil nüsha alınarak, kalan nüshalar taşıyıcıya verilir. Taşıyıcı taşıma işlemi sonrasında beyan nüshaları, birini atık üreticisine göndermek üzere alarak kalanları bertarafçıya verir. Bertarafçı bertaraf işleminden sonra pembe nüshayı atık üreticisine gönderir. Bertarafçı işlemi tamamladıktan sonra Mavi nüshalardan birini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderirken, atık üreticisi yeşil nüshayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir. Atık üreticisi kendisine gelen pembe ve beyaz nüshaları 5 yıl saklamak zorundadır.

Cevap

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre ambalaj üreticileri ve ürünlerini ambalaj ile piyasaya süren işletmeler her yıl şubat ayının sonuna kadar, bir önceki yılın piyasaya sürülen/ithal edilen/ihraç edilen toplam ambalaj miktarını, satın aldığı ambalaj miktarını, ambalaj cinsi ve tedarikçi bilgileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Atık Ambalaj Sistemi” http://atikambalaj.cevre.gov.tr/ üzerinden beyan etmek zorundadır.

Beyan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu ile yapılır. Elektronik ortamda yapılan bildirim sonunda raporun çıktısı alınarak her sayfası kaşeli ve imzalı şekilde Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilir. Beyan formları 5 yıl süre ile saklanır.

Cevap

Aynı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gibi Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliğinin de kendi Ek1- ve Ek2 listesi vardır. Bu listeler birbirinden farklı olmakla birlikte her iki durumda da Ek 1 listesi çevreye etkisi büyük Ek 2 listesi ise çevreye etkisi daha az olan tesis ve faaliyetleri ifade eder. 

ÇED yönetmeliğinin Ek 1 listesinde yer alan faaliyeti gerçekleştirmek isteyen işletmeler, kurulumdan önce ÇED Yeterliliği olan bir firmaya ÇED Raporu hazırlatıp Çevre Bakanlığına onaylatarak “ÇED Olumlu Kararı” almaları gerekmektedir. Aynı şekilde Ek 2 listesinde yer alan işletmeler ise yine yeterliliği olan bir firmaya “Proje Tanıtım Dosyası” hazırlatarak “ÇED Gerekli Değildir” kararı çıkartmaları gerekmektedir. Bu belgeler alınmadan tesisin faaliyete geçmesi yasaktır.

Ek1 yada Ek2 listesinde yer almayan işletmeler “Çed Kapsamı Dışında” kalmakta ve gerekli evrakları yetkili kuruma sunarak bu belgeyi alabilmektedirler.

Cevap

Bu kendi başınıza karar verebileceğiniz bir durum değildir. Öncelikle Atık Kodları Listesinde atığınızın hangi kod numarasına tekabül eden atık olduğuna karar vermeniz gerekmektedir. Atığınız bu listede (A) işareti ile yer alıyorsa tehlikeli olduğu anlamına gelmektedir. (M) işaretli bir atık ise bu “muallak” atık anlamına geldiğinden yetkili bir kuruluşa atığınızı analiz yaptırmanız gerektiğini göstermektedir.

Atığınız bir kimyasal ise veya kimyasalla temas etmiş bir ambalaj ise, kimyasal maddenin Malzeme Güvenlik Bilgi (MSDS) formundaki tehlikeli madde sembollerine bakarak da karar verebilirsiniz. 
Üzerinde tehlikeli madde sembollerinden herhangi birini taşıyan bir madde kullanımı dışında tehlikeli atıktır.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81